IL-PARROCCA TA' HAL LUQATAGHRIF DWAR IL-PARROCCA TA' HAL LUQA

Sacerdoti li jservu fil-Parrocca:


Dun Gordon Refalo, Kappillan tal-Parrocca ta' Hal Luqa.

Dun Charles Cini, Vici Parroku ghal Parrocca ta' Hal Luqa.

Dun Keith Scicluna, sacerdot zaghzugh li ha l-quddiesa ftit tas-snin ilu, intbghat minn Mons Arcisqof wara l-mewt ta' Mons. Innocenzo Borg, peress li l-parrocca ma setghetx tlahhaq mas-servizzi Pastorali mitluba minnha mill-Parrocca ta' Hal Luqa u s-subborg pastorali ta' Hal Farrug. Huwa ser itemm is-servizz tieghu f'Hal Luqa fl-ahhar ta' Settembru 2015.

Dun Rene' Camilleri, li kien inhatar mill-Arcisqof Mons. Pawlu Cremona biex ikun wiehed mill-kollaboraturi tieghu, imma ghadu qed jaghti s-servizzi tieghu fis-servizzi liturgici f'Hal Luqa. Dun Rene' kien gie ordnat sacerdot fis-sena 1986 u huwa ghalliem tat-Teologija fl-Universita' ta' Malta.

Dun Teddy Cumbo, li kien Vici Parroku tal-Parrocca ta' Hal Luqa fi zmien il-Kappillan Dun Kalcidon Vassallo, u kien ukoll Vici Parroku fil-Parrocca ta' Lourdes f'Rahal Gdid, ghamel zmien imsiefer l-Awstralja fejn kien ukoll Kappillan ta' Parrocca f'Melbourne. Meta rritorna lura Malta huwa kompla jservi lill-parrocca ta' Hal Luqa bhala sacerdot residenti. Sahhtu f'dawn l-ahhar xhur tefghetu hafna lura u kellu jkun rikoverat fid-Dar tal-Kleru kif ukoll fl-Isptar Mater Dei. Dun Teddy rega' beda jaghti s-servizz tieghu bic-celebrazzjoni tal-quddiesa u anke billi jassisti certi funzjonijiet mill-ahjar li jista'.


IL-KLERU TAL-PARROCCA:

Rev. Dun Gordon Refalo - Kappillan
Rev. Dun Charles Cini - Vici Kappillan
Rev. Dun Keith Scicluna
Rev. Dun Rene' Camilleri
Rev. Dun Teddy Cumbo

SACERDOTI LUQIN LI JAGHTU SERVIZZ BARRA MINN HAL LUQA:

E.T. Mons. Arcisqof Joseph Spiteri - Nunzju Appostoliku fil-Kosta tal-Avorju
Rev. Dun Indri Camilleri - fl-Awstralja
Rev. Dun Martin Micallef - Direttur Dar tal-Providenza Siggiewi
Rev. Kan. Albert Schembri - ex-Kappillan Hal Gharghur

SACERDOTI li servew bhala Vicijiet f'Hal Luqa u/jew lahqu Kappillani f'parrocci ohra:

Rev. Keith Scicluna - Vici Parroku tal-Parrocca ta' Kristu Re, f'Rahal Gdid.
Rev. David Farrugia - Kappillan tal-Parrocca ta' Hal Safi (qabel Direttur Spiritwali Junior College Malta)
Rev. Dun Timon Mercieca - Kanonku tal-Knisja Kolleggjata tar-Rabat (qabel serva bhala Rettur tal-Kappella fil-Kuncizzjoni)
Rev. Dun Norman Zammit - Kappillan ta' l-Imsida (qabel serva bhala Kappillan f'Had-Dingli)
Rev. Dun Albert Buhagiar - Arcipriet tal-Mosta (qabel serva bhala Arcipriet tas-Siggiewi)
Rev. Dun Raymond Cassar - fil-Parrocca taz-Zurrieq
Rev. Fr. Luigi Saliba, OFM Cap.
Rev. Fr. Patrizju Debattista, OFM Cap. [RIP]

SACERDOTI Hal Luqin li mietu f'dawn l-ahhar snin (1960-2015):

Rev. Dun Gwann Agius -
Rev. Kan. Dun Anton Agius -
Rev. Dun Guzepp Micallef -
Rev. Dun Guzepp Callus -
Rev. Dun Karm Zammit -
Rev. Mons. Innocenzo Borg -


UFFICCJU PARROKKJALI:

2 Misrah il-Knisja, Hal Luqa
Tel. 21809310 Fax.21676055
E-mail: [email protected]


HINIJIET TAL-UFFICCJU PARROKJALI:

It-Tnejn: 4.30 p.m. - 6.00 p.m.
It-Tlieta: 9.00 a.m. - 11.00 a.m.
L-Erbgha: 4.30 p.m. - 6.00 p.m.
Il-Gimgha: 9.00 a.m. - 11.00 a.m.
Il-Gimgha: 4.30 p.m. - 6.00 p.m.


HINIJIET TAL-QUDDIES:

Mit-Tnejn sas-Sibt:
06.00 a.m., 07.00 a.m., 07.45 a.m., u 06.00 p.m.
Fis-Sajf: 06.30 p.m.

Nhar ta' Hadd u Festi:
06.00 a.m., 07.00 a.m., 08.30 a.m., 10.30 a.m., u 05.30 p.m.LISTA TA' KAPPILLANI


Send any questions or problems regarding
this service to the administrator.

last modified: Gunju 2015