ST. ANDREW'S BAND CLUB

Bethsaida Palace,
17, Misrah il-Knisja,
Luqa, MALTAHADMU GHALL-GHAQDA U HALLEW ISIMHOM

Matul il-medda ta' snin kien hemm bosta Hal Luqin Membri ta' l-Ghaqda Muzikali Sant'Andrija li hadmu fi hdan l-istess socjeta' biex igibuha 'l quddiem u ssir dik li hija llum. Uhud hallew art twelidhom u emigraw lejn l-Awstralja, l-Amerika, l-Ingilterra u postijiet ohra, biex jaqilghu l-ghejxien taghhom u tal-familji taghhom, imma l-hidma li wettqu b'risq l-Ghaqda Muzikali Sant'Andrija ghada rikonoxxuta sal-gurnata tal-lum. Insibu bosta memorji taghhom kemm fi standardi, kemm f'rigali ohra bhal ma huma strumenti muzikali li kienu jibghatu mill-artijiet imbeghda fl-okkazjoni tal-festa tal-Patrun taghna Sant'Andrija.

Uhud minn dawn huma bla isem, imma xorta l-Ghaqda Muzikali Sant'Andrija tibqa' taghtihom il-gieh lilhom misthoqq. Ohrajn li baqghu f'pajjizna u anki fir-rahal taghna, ghadhom attivi u baqghu attivi sal-ahhar nifs ta' hajjithom. L-Ghaqda thoss li ghandha tibqa' tfakkarhom.

Fost dawn insibu lil:


Giuseppe Micallef Tumas Galea Ant. Muscat Azzopardi Ninu Micallef Felix Farrugia John Calleja
Giuseppe Micallef
L-Ewwel President
Mro. Tumas Galea
L-Ewwel Surmast
Mro. Anton Muscat Azzopardi
ex-Surmast tal-Banda
Ninu Micallef
ex-President tal-Ghaqda
Felix Farrugia
ex-President tal-Ghaqda
John Calleja
Membru Onorarju u ex-Bandist Solista
Alexander Serge Saverin Dalli Francis Zammit Indri Demicoli Giuseppi Galea Anthony Schembri
Alexander Serge
ex-President Onorarju
Francis X. Dalli
Membru Onorarju
Francis (Cikku) Zammit
Attivista/ex Bandist
Indri Demicoli
Attivista/ex Bandist
Giuseppi Galea
'Il-Bniedem' - Benefattur
Anthony Schembri
Membru Onorarju
Mro Carmelo Caruana Carmelo Baldacchino Duminku Zarb Carmelo Magri Gianmari' Busuttil Luqa Cassar
Mro. Carm. Caruana
ex-bandist u Membru Onor.
Carmelo Baldacchino
President Onorarju, ex-President u Bandist
Duminku Zarb
ex-President
Carmelo Magri
Membru Onorarju u ex-Bandist
Gianmari' Busuttil
Membru Onorarju u ex-bandist
Luqa Cassar
Membru Onorarju
Mro Carmelo Caruana Carmelo Baldacchino Duminku Zarb Carmelo Magri Gianmari' Busuttil Luqa Cassar
Mro. Carm. Caruana
ex-bandist u Membru Onor.
Carmelo Baldacchino
President Onorarju, ex-President u Bandist
Duminku Zarb
ex-President
Carmelo Magri
Membru Onorarju u ex-Bandist
Gianmari' Busuttil
Membru Onorarju u ex-bandist
Luqa Cassar
Membru Onorarju


speaker speakerfundatur


Hallew isem


Copyright ©2001 - hf

Send any questions or problems regarding
this service to the administrator.

last modified: October 2016