MALTESE TRADITIONS


- MALTESE LOCAL TREES -

Ghalkemm zghar il-gzejjer Maltin ukoll ghandhom is-sigar taghhom. Dawn is-sigar ilhom jikbru fil-gzejjer taghna ghal eluf ta' snin u huma kollha addattati ghall-kliema u ghall-ambjent ta' pajjizna.

Wiehed jista' jarahom imxerrda 'l hawn u 'l hemm u whud mis-sigar huma komuni iktar minn ohrajn. B'dawn is-sigar Maltin nistghu inhaddru l-pajjizna ahjar, ghalhekk hemm bzonn li jigu apprezzati u mharsa iktar.Is-Sigra tal-Gharghar
(Tetraclinis articulata)
Araar Tree/Sandarac Gum Tree

Is-Sigra Nazzjonali ta' Malta. Rari hafna fis-selvagg. Imhawwla f'xi gonna. Taghmel prinjol zghir b'erbat iqxur. Fl-Ewropa tinsab f'Malta u f'post zghir fi Spanja biss.

Is-Sigar ta' Guda
(Cercis Siliquastrum)
Judas Tree

Inqerdet mis-selvagg, imma komuni fit-toroq. Sigra horfija li tinkesa b'ward roza fi tmiem ix-xitwa.

It is difficult to walk by a Judas Tree in full bloom and fail to be attracted by its dark pink flowers which appear in March. The flowers open before the leaves start to grow. For some weeks in spring, Judas trees are covered with a dense coat of flowers that eventually fall to the ground, covering it for some days with a lilac flowery carpet.

Judas trees were probably first found in the lands east of Greece but grow very well throughout the rest of the Mediterranean. If they ever lived wild in Malta they disappeared a long time ago and the trees now found here have been planted wuite recently.

Many solitary trees can be found in public gardensbut they are most impressive when planted in rows along roads and avenues. The best specimens can be seen at Floriana on the road close to the Independence Arena, on the side of the Police Headquarters, and at Pieta' in Abate Rigord Street.

The Judas tree belongs to the pea family. The flowers which can grow not only from young twigs but also from the most collused old bark of the main trunk, have the same structure as those of the other members of this large group of plants.

In Maltese it is known as sigra Juda, and according to legend this three is the one from which Judas Iscariot hanged himself after betraying Jesus. The tree turned to dark purple in shame.

The French name for this tree tells it all: it is called l'arbre de Judee - the tree from Judaea.

Ir-Rihan
(Myrtus Communis)
Myrtle

Rari hafna fis-selvagg. Imhawwla f'xi gonna u f'xi toroq. Ghandha l-fjuri jfuhu qishom lumi. Hawn postijiet imsemmija ghaliha, bhal Ghajn Rihana u Wied ir-Rihan (f'Ghawdex).

Iz-Znuber
(Pinus Halepensis)
Aleppo Pine

Rari fis-selvagg, imma komuni fil-gonna u fit-toroq. Iz-Zerriegha taz-Znuber li ttir bir-rih, tinsab gol-prinjol.

Is-Sigar tal-Luq
(Populus Alba)
White Poplar

Rari fis-selvagg, ghalkemm tinsab imhawla f'xi gonna u fit-toroq. Sigra li twaqqa' l-weraq fix-xitwa. Il-weraq taghha huma hodor minn fuq u fiddiena minn taht.

Il-Balluta
(Quercus ilex)
Holm Oak

Kienet sigra komuni hafna fil-qedem imma llum hija rari hafna fis-selvagg. Imhawla f'xi toroq. Il-frotta taghha hija l-Gandra.Ir-Randa
(Laurus nobilis)
Bay Laurel

Mhix komuni fis-selvagg ghalkemm tinsab f'xi gonna. Il-weraq taghha jintuzaw fiz-zlazi u fl-istuffat. Ghandha wkoll uzu medicinali.

Il-Gummar
(Chamaerops humilis)
Dwarf Fan Palm

L-unika palma Maltija, illum inqerdet mis-selvagg. Ghalkemm imhawwla f'xi inhawi mibnija.

Il-Bruka
(Tamarix africana)
Africam Tamarisk

Komuni, kemm fis-selvagg kif ukoll f'ambjent urban. Thobb tikber qrib il-bahar. F'Malta jikbru madwar tlett speci ohra ta' bruk li ghandhom fjuri b'daqs u b'kuluri differenti.

Il-Harruba
(Ceratonia siliqua)
Carob

Komuni hafna fil-gzejjer Maltin. Is-sigar tal-harrub huma sigar irgiel jew sigar nisa. Is-sigar nisa jaghmlu mizwed sustanzjuz hafna li minnhu jsiru l-karamelli u l-gulepp.


[ MALTESE HERITAGE ]

[ MALTESE GIRNA - Maltese Corbelled Stone Huts ]
[ WAYSIDE CHAPELS ]
[ HITAN TAS-SEJJIEH - rubble walls ]
[ GOOD FRIDAY PROCESSIONS ]
[ LAY CONFRATERNITIES ]
[ TRADIZZJONIJIET U TWEMMIN TAR-RANDAN ]
[ MALTESE FLORA ]
[ IL-MAQLUBA - QRENDI ]


MALTA RAILWAY


Copyright ©1999 - Government of Malta

Send any questions or problems regarding
this service to the administrator.

last modified: February 2003